v  

ŠPORT INVALIDOV

organizacija tekem

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
Knjiga gostov - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

sporazum MOK-IPC

 

statut zveze

 

splošni pravilniki

organizacija tekem

 

pravilniki

nadomestila

nagrajevanje

 

tehnični pravilniki

balinanje

golbal

hp - šah

kegljanje

košarka

namizni tenis

odbojka

plavanje

ribolov

streljanje

smučanje

šah

tenis

panoge

alpsko smučanje

atletika

atletika gluhi

balinanje

bowling

golbal

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
   
  
  
  
  
  
  

 

   

  

  

 
 Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

TEHNIČNI PRAVILNIK

Merila za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih prvenstev

  Točke za organizacijo Točke za udeležbo

Torbal

75

6/tekmo

Golbal

75

6/tekmo

Balinanje

30

5/tekmo

Kegljanje

50

3/tekmovalca

Koš/voz.

85

9/tekmo

Košarka-gluhi

60

9/tekmo

Ribolov

60

1/tekmovalca

Sed. odb.

50

9/tekmo

Odbojka-gluhi

50

9/tekmo

Streljanje

60

2/tekmovalca

Šah-pos.

40

8/kolo

Šah-ekipno

50

10/ekipo

Šah slepi-7 dni

80

16/kolo

Smučanje

200

4/tekmovalca

Namizni tenis

50

2/igro

Plavanje

50

2/start

Mali nogomet-gluhi

40

6/tekmo

Tenis

90

2/igro

Kolesarstvo-gluhi

30

3/tekmovalca

Maraton-vozički

30

5/tekmovalca

Atletika

100

2/start

Vrednost točke je 500,00 SIT

SPLOŠNI PRAVILNIK ZA IZVEDBO TEKMOVANJ V
ZVEZI ZA  ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE 

Štev.: Jf/Do –107 /2004

Na podlagi 31. člena Statuta Zveze za šport invalidov Slovenije je Upravni odbor ZŠIS dne 13. 2. 2004 sprejel

 

1. SPLOŠNI DEL

 

1. člen

 

S tem pravilnikom se ureja in določa organizacija ter izvedba  tekmovanj v  Zvezi za šport invalidov Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZŠIS), ki so s sklepom Komisije za tekmovalni šport ZŠIS (v nadaljnjem besedilu KTŠ) uvrščena v koledar državnih prvenstev in drugih tekmovanj.

 

2. člen

 

Tekmovanja  potekajo po  pravilih mednarodnih organizacij  za šport invalidov, nacionalnih panožnih zvez in določbah tega pravilnika.

 

2. TEKMOVANJA

 

2.1 VRSTA IN NAČIN TEKMOVANJA

 

3. člen

 

Po pomenu delimo tekmovanja na:

 

-          državna prvenstva – v pristojnosti ZŠIS

-          mednarodna tekmovanja, ki jih izvaja ZŠIS

 

4. člen

 

Po svojem pomenu so tekmovanja lahko uradna ali prijateljska.

Glede na namen so to lahko:

 

a/            pregledna tekmovanja, ki so izvedena praviloma za celotno območje Slovenije, ter                                           

            so namenjena preverjanju pripravljenosti tekmovalcev v posamezni panogi

 

b/         državna prvenstva

 

Državna prvenstva so praviloma tekmovanja višjega ranga.

Prvenstvo se izvede le v primeru, da je določena športna panoga razvita in razširjena med invalidi

 

Na njih lahko praviloma nastopajo le tekmovalci, ki so predhodno na tekmovanjih v okviru nacionalnih organizacij dosegli kvalifikacijske norme (rezultat z uvrstitvijo ali merljivi rezultat), v primeru, da v določeni panogi ni predtekmovanj pa se tekmovanje izvede kot odprto državno prvenstvo.

 

5. člen

 

Na tekmovanjih ZŠIS delimo tekmovalce po:

 

1. Spolu

2. Vrsti invalidnosti

3. Kategorizaciji znotraj ene vrste invalidnosti ali enotne kategorizacije

4.   Starosti : dečki - deklice 

5. mladinci-ke (do dopolnjenega  18 leta)

6.člani-ce (nad 18 let)

 

Kategorije invalidnosti so določene po pravilih mednarodnih organizacij za šport invalidov (IOSD- International Organisation for Sport for Disabled) in Zveze za šport invalidov Slovenije. Za pravilno kategorizacijo tekmovalcev so odgovorne organizacije, ki so na tekmovanje posameznika ali ekipo  prijavile.

Če je tekmovalec sam v skupini lahko nastopi v zanj prvi težji skupini (z nižjo stopnjo invalidnosti). Ekipno državno prvenstvo se izvede, če so prijavljene vsaj 3 ekipe.

 

Starostne kategorije so lahko uvedene za individualne športne panoge.

 

6. člen

 

Glede na način izvajanja delimo tekmovanja na:

 

a/ posamična

b/ ekipna

 

Glede na tekmovalni sistem

 

a/ pokalni sistem

b/ ligaški sistem

c) enkratno tekmovanje

 

2.2 IZVEDBA  TEKMOVANJ

 

7. člen 

 

Na podlagi določenih terminov v koledarju tekmovanj izvede tekmovanje ZŠIS sama ali pa poveri izvedbo tekmovanja:

 

1.        Invalidskim športnim društvom

2.        Drugim invalidskim organizacijam

3.        Drugim športnim organizacijam

 

ZŠIS praviloma poveri izvedbo tekmovanja izbranemu izvajalcu, sama pa izvede tekmovanje le v primerih: če ni možno pridobiti primernega izvajalca; če je izbrani izvajalec odpovedal izvedbo tekmovanja pa ni več časa za pridobitev novega; če je pri kontroli sposobnosti izbranega izvajalca ugotovljeno, da tekmovanja ne bo mogel primerno izvesti, pa ni možnosti pridobiti nadomestnega izvajalca; če lahko ZŠIS izvede tekmovanje bistveno ceneje.

 

2.3 NALOGE ORGANIZATORJA TEKMOVANJA

 

8. člen

 

Naloge ZŠIS kot organizatorja so:

 

·         da poišče izvajalca tekmovanja,

·         objavi razpis,

·         ustrezno propagira tekmovanje (najava v medijih ali drugače),

·         nabavi in pripravi ustrezna priznanja (diplome, medalje, pokali),

·         organizira topli obrok za udeležence (tekmovalce in nujne spremljevalce)

·         nudi tehnično pomoč izvajalcem (ozvočenje, ročni semafor, himna, državna zastava, šahovske ure, ...),

·         zagotovi prisotnost uradnih predstavnikov (delegatov) ZŠIS in trenerja reprezentance,

·         opravi kontrolo pogojev za izvedbo DP

·         nadzira in sodeluje pri razreševanju sporov pri pravilnosti  izvedbe prvenstva, 

·         sodeluje pri podelitvi priznanj,

·         vodi podatke o udeležbi in dosežkih  (listo državnih prvakov in državnih rekordov) tekmovalcev,

·         obračuna stroške izvedbe DP po prejemu poročila,

 

9. člen

 

Naloge izvajalca so da:

 

·         poišče, najame in plača prostor za tekmovanje

·         zbira in kontrolira prijave in o njih obvesti organizatorja takoj po koncu prijavnega roka

·         zagotovi ustrezno število tehničnega kadra in vse ostale pogoje za nemoten potek tekmovanja

·         preveri članske dokumente tekmovalcev (kjer so te uvedene)

·         poišče in najame prostor za prehrano udeležencev

·         ustrezno pripravi tekmovališče (zastava, ozvočenje, preveri tekmovalne pogoje, ...)

·         najkasneje eno uro pred začetkom tekmovanja zagotovi sestanek vodij ekip in (če je to v naravi športa) predloži startno listo ali razpored tekmovanja ali opravi žrebanje (v primeru večjega števila udeležencev se žrebanje lahko opravi tudi predhodno, o čemer morajo biti obveščene vse prijavljene ekipe

·         dogovori prisostvovanje  ustreznih predstavnikov lokalnih oblasti ali športnih predstavnikov

·         takoj o poteku in rezultatih tekmovanja  obvesti  sredstva javnega obveščanja (tisk, RTV)

·         opravi razglasitev rezultatov najkasneje 2 uri po zaključku tekmovanja

·         pripravi in dostavi na ZŠIS poročilo o izvedenem tekmovanju ter dostavi listo rezultatov vsem sodelujočim organizacijam in organizatorju v roku 3 dni po končanem tekmovanju

·         zagotovi dežurno zdravstveno službo oziroma prvo pomoč, glede na stopnjo nevarnosti poškodb pri izvedbi prvenstva

·         izvede prijavo na občinsko upravno enoto (po potrebi)

 

10. člen

 

Medalje in diplome se  podelijo po naslednjih kriterijih:

 

·       Če v kategoriji nastopijo  več kot štirje tekmovalci -  tri medalje

·       Če v kategoriji nastopijo trije tekmovalci – dve medalji

·       Če v kategoriji nastopita dva tekmovalca – ena medalja

·       Če v kategoriji nastopi en tekmovalec se medalje ne podeli, tekmovalec prejme diplomo za sodelovanje

 

Pri ekipnih športih se podelijo pokali prvim trem ekipam in ustrezne medalje vsem članom ekipe, ki so bili prijavljeni na zaključni turnir ter trener in pomočnik. Diplomo se podeli le ekipi ob pokalu.

 

Pri tekmovanjih za prehodni pokal prejme zmagovalna ekipa manjši pokal v trajno last.

Ekipa, ki je osvojila prehodni pokal, mora poskrbeti za graviranje imena ekipe in leto osvojitve pokala na ploščico.

V primeru trikratne zaporedne osvojitve prehodnega pokala ali petkratne osvojitve pokala v prekinitvah, preide prehodni  pokal v trajno last.

 

11. člen

 

Za zdravstveno stanje udeležencev tekmovanja so odgovorne organizacije, ki so tekmovalce prijavile, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost.

 

2.4 RAZPIS TEKMOVANJA

 

12. člen

 

Razpise tekmovanj izvede ZŠIS. Razpise vseh tekmovanj je organizator dolžan poslati organizacijam  najkasneje 14 dni pred začetkom tekmovanja. 

 

13. člen

 

Razpis za tekmovanje mora vsebovati:

 

a/ naziv organizatorja in izvajalca  ter naziv tekmovanja

b/ mesto in točen čas tekmovanja z navedbo disciplin

c/ navedbo športnih (tekmovalnih) objektov

d/ navedbo o pravici sodelovanja na tekmovanju

e/ program, ki naj vsebuje točen razpored tekmovanja (čas predtekmovanj, finalnega dela

    itd.)

f/ točen naslov, na katerega je potrebno poslati prijave ter zadnji rok za dostavo

g/ navedbo pravil, po katerih se bo tekmovanje odvijalo

h/ opozorilo na odgovornost za zdravstveno stanje tekmovalcev

 

2.5 PRIJAVA ZA TEKMOVANJE

 

14. člen

 

Poimenske prijave tekmovalcev in tekmovalk oziroma ekip, ki morajo vsebovati ime in priimek, rojstne podatke, vrsto poškodbe in kategorijo invalidnosti ter disciplino, so organizacije dolžne poslati izvajalcu najkasneje 7 dni pred pričetkom tekmovanja.

 

15. člen

 

KTŠ določi za posamezne panoge kvalifikacijske norme in pogoje za določeno državno prvenstvo hkrati ob pripravi letnega koledarja državnih prvenstev. Ob izdaji letnega koledarja  dostavi   te norme in pogoje vsem članicam.

 Kot kvalifikacijski kriteriji se določi rezultatska norma, doseženo mesto na posameznem nižjem tekmovanju ipd.

Kvalifikacijski kriteriji se določajo tako, da stimulirajo večjo udeležbo invalidov s težjo prizadetostjo.

 

16. člen

 

Izvajalec zakasnelih in nepopolnih prijav ne sme upoštevati. Dokaz o pravočasnosti prijave je poštni žig oziroma potrdilo o oddaji pošiljke, če je ta poslana priporočeno.

 

17. člen

 

Odjava najavljenega tekmovalca je možna do tri dni pred pričetkom tekmovanja.

 

PRAVICA NASTOPA NA TEKMOVANJU

 

18. člen

 

Pogoji za nastopanje na tekmovanju so navedeni v določbah za določeno športno panogo.

Pravico do nastopa na tekmovanju imajo pravočasno prijavljeni člani iz invalidskih organizacij vključenih v  ZŠIS in ki izpolnjujejo pogoje iz 14. in 15. člena, ter drugi invalidi, ki izpolnjujejo kvalifikacijske norme in pogoje iz 15. člena.

 

19. člen

 

Pravico nastopa na tekmovanju ugotavlja izvajalec pred pričetkom tekmovanja.

 

20. člen

 

Tuji državljani, ki stalno živijo v RS in so registrirani kot člani nacionalnih invalidskih organizacij, imajo pravico nastopa na vseh tekmovanjih, razen v reprezentanci RS.

 

21. člen

 

ODPOVED TEKMOVANJA

 

Državno prvenstvo je lahko odpovedano zaradi višje sile. Če so razlogi znani najmanj 3 dni pred tekmovanjem je dolžan izvajalec o tem telefonsko obvestiti prijavljene in organizatorja, če pa razlogi nastopijo kasneje mora odjavo objaviti po  radiju.

 

2.6  VODENJE, PRITOŽBE IN REGISTRACIJA TEKMOVANJA

 

22. člen

 

Po preteku pritožbenega roka se o izvedenem tekmovanju  sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vodja tekmovanja in glavni sodnik. S tem postanejo rezultati, doseženi na tekmovanju, regularni.

 

23. člen

 

Tekmovalec ali vodja ekipe se lahko pred, med ali po tekmovanju v roku pol ure pisno pritoži na tekmovalni odbor, ki ga sestavljajo: vodja tekmovanja (običajno predstavnik domačih izvajalcev tekmovanja), predstavnik ZŠIS, glavni sodnik in nevtralni predstavnik  tekmovalcev oz.ekip. Ta mora o primeru razsoditi pred sestavo zapisnika tekmovanja. Odločitev  tekmovalnega odbora je na tekmovanju dokončna.

 

24. člen

 

Če tekmovalec ali vodja ekipe z odločitvijo ni zadovoljen  lahko vloži pisno pritožbo na registracijo doseženih rezultatov Komisiji za tekmovalni šport ZŠIS. Pritožba mora biti najavljena v zapisniku tekmovanja, v roku 48 ur po končanem tekmovanju pa je potrebno pritožbo s priporočenim pismom poslati Komisiji za tekmovalni šport s pisno obrazložitvijo. Nenajavljenih in neobrazloženih pritožb komisija ne obravnava.

Komisija mora o pritožbi odločiti v 30 dneh.

 

O obravnavi pritožbe mora biti obvezno obveščen vložnik pritožbe.

 

25. člen

 

DRŽAVNI REKORDI

 

V vseh merljivih športih je na tekmovanjih v okviru ZŠIS možno dosegati državne  rekorde. O vsakem doseženem rekordu je potrebno opraviti posebno dodatno zabeležko k zapisniku tekmovanja. Zabeležka mora biti podpisana od vseh članov tekmovalnega odbora in tekmovalca, ki naj bi rekord dosegel. V njej mora biti naveden kraj in datum dogajanja, naveden točen rezultat, podpis sodnika, ki je rezultat izmeril in izjava glavnega sodnika tekmovanja, da je vse potekalo v skladu s pravili.

Po potrditvi zabeležke na KTŠ se v knjigo rekordov na ZŠIS vnese  zapis dosežka.

 

 

2.7 STROŠKI IZVEDBE TEKMOVANJA

 

26. člen

 

ZŠIS na osnovi sprejetih določil povrne izvajalcem stroške izvedbe tekmovanja, po posebnem pravilniku.

 

27. člen

 

Stroške pokalov, diplom in medalj za  državna prvenstva nosi ZŠIS.

 

 

2.8 PREDSTAVNIK  ZŠIS

 

28. člen

 

Tehnične delegate za posamezno tekmovanje določi predsednik ZŠIS, v njegovi odsotnosti pa predsednik Komisije za tekmovalni šport .

Delegat ima sledeče pristojnosti:

-          je nadzornik uveljavljanja tega in tehničnega pravilnika zadevne športne panoge na 

      državnem prvenstvu

-          ima protokolarne naloge kot najvišji predstavnik ZŠIS na državnem prvenstvu

-          v primeru pisne pritožbe KTŠ ali nepravilnosti na izvedenem tekmovanju mora o poteku prvenstva podati pisno poročilo v roku 3 dni od prejema pritožbe

-          med tekmovanjem pomaga reševati spore. Če tekmovalni pogoji bistveno odstopajo od predpisanih ima pravico (ne pa dolžnost) tekmovanje prekiniti ali odpovedati.

 

 

2.9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

29. člen

 

Tekmovalni pravilnik je veljaven s sprejemom sprememb na UO.

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik št.Bd/ Mi 365/2000

 

30. člen

 

Vsaka članica ZŠIS ima pravico predlagati spremembe in dopolnitve SPLOŠNEGA PRAVILNIKA ZA IZVEDBO TEKMOVANJ V ZVEZI ZA  ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE.

 

 Predlog spremembe in dopolnitve mora biti obrazložen.

 

Za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika velja enak postopek kot za njegov sprejem.

 

31. člen

 

Obvezno in avtentično tolmačenje pravilnika daje upravni odbor ZŠIS.

 

32. člen

 

Komisija za tekmovalni šport je pooblaščena, da sprejme tehnične pravilnike za organizacijo in izvajanje tekmovanj v posamezni športni panogi, vključno s spremembami, če so te potrebne. Tehnični pravilniki morajo biti pripravljeni do vsakoletnega izida koledarja. 

 

33. člen

 

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi na drugih tekmovanjih v okviru  aktivnosti ZŠIS.

 

Predsednik:  
EMIL MURI
Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

  home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.