v  

ŠPORT INVALIDOV

poslovnik o delu skupščine

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
Knjiga gostov - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

sporazum MOK-IPC

 

statut zveze

 

splošni pravilniki

 

tehnični pravilniki

 

organizacija tekem

 

nagrajevanje

nadomestila

 

pravilniki

tehnični pravilniki

balinanje

golbal

hp - šah

kegljanje

košarka

namizni tenis

odbojka

plavanje

ribolov

streljanje

smučanje

šah

tenis

panoge

alpsko smučanje

atletika

atletika gluhi

balinanje

bowling

golbal

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 

 

 

 

Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

DELO SKUPŠČINE ZŠIS

Na podlagi 28. člena Statuta Zveze za šport invalidov Slovenije (v nadaljevanju: ZŠIS) je Skupščina ZŠIS na zasedanju dne 25. februarja 2004 sprejela

 

POSLOVNIK

O DELU SKUPŠČINE ZVEZE ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

 

I.             SPLOŠNE DOLOČBE

1.      člen

 

S tem poslovnikom se določa organizacija in način dela Skupščine ZŠIS.

 

Ta poslovnik vsebuje določbe o:

-          pravicah in dolžnostih predstavnikov na skupščini,

-          načinu in organizaciji dela na sejah skupščine,

-          postopku volitev organov ZŠIS.

 

2.      člen

 

Sestava, delovno področje in pristojnost skupščine so natančneje določeni s Statutom ZŠIS.

 

 

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELEGATOV NA SKUPŠČINI

 

3.      člen

 

Delegati  na skupščini po tem poslovniku so predstavniki, ki jih delegirajo članice ZŠIS.

Delegati na skupščini imajo pravico in dolžnost, da se udeležijo zasedanja skupščine, sodelujejo pri delu skupščine,  predlagajo obravnavo vprašanj, dajejo pobude in odločajo.

 

III. NAČIN DELA SKUPŠČINE

 

1. SKLIC

 

4.      člen

 

Skupščina je redna ali izredna.

 

Redna skupščina se skliče najmanj enkrat letno. Redna zasedanja skupščine sklicuje upravni odbor Zveze s pisnim vabilom vsem članicam Zveze, najmanj 15 dni pred zasedanjem, z navedbo dnevnega reda in priloženim gradivom za obravnavo na seji skupščine.

 

Izredno zasedanje skupščine se skliče za obravnavo posameznega vprašanja kar pomeni, da se na izrednem zasedanju skupščine odloča le o zadevi, za katero je sklicano. Izredno zasedanje skupščine skliče Upravni odbor ZŠIS in sicer:

-          na lastno pobudo,

-          na zahtevo nadzornega odbora ZŠIS,

-          na pisno zahtevo več kot 1/2 članic ZŠIS,

-          na zahtevo predsednika ZŠIS.

 

Upravni odbor mora sklicati skupščino v roku 30 dni od prejema pismenega predloga za sklic. Če Upravni odbor tega ne stori, lahko izredno skupščino skliče predlagatelj sam.

2. SESTAVA

5.      člen

Skupščina je sestavljena iz delegatov. Vsaka članica ZŠIS delegira dva delegata.

3. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE

6.      člen

 

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica delegatov skupščine, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih delegatov skupščine, razen v primerih, ko se zahteva drugačna večina.

 

7.      člen

Za sprejem  sklepa o:

-          spremembi statuta ZŠIS,

-          sprejemu ali izključitvi članice iz ZŠIS in

-          prenehanju delovanja ZŠIS

 

je potrebno vsaj 2/3 večina glasov prisotnih članov skupščine.

 

4. POTEK SKUPŠČINE

8.      člen

Do izvolitve delovnega predsedstva vodita delo skupščine predsednik ali sekretar ZŠIS.

Delovno predsedstvo ima 3 člane, ki jih na predlog predsednika izvoli skupščina z javnim glasovanjem.

9.      člen

Na predlog delovnega predsedstva skupščina z javnim glasovanjem sprejme dnevni red in izvoli:

-          zapisnikarja,

-          dva overitelja zapisnika,

-           tričlansko verifikacijsko komisijo (predsednika in dva člana),

-           kandidacijsko komisijo (predsednika in dva člana),

-           v primeru tajnih volitev volilno komisijo (predsednika in dva člana).

10.   člen

Skupščina lahko veljavno sklepa le o vprašanjih in zadevah, ki so na dnevnem redu.

 

Na rednem zasedanju skupščina obravnava poslovanje preteklega leta in sprejema letni program dela in finančni načrt, obravnava poročilo o delu in materialnem poslovanju v preteklem obdobju, poročilo nadzornega odbora, sprejema usmeritve za delo. Na predlog vsaj 1/2 članic, upravnega odbora, predsednika  ali nadzornega odbora odloča tudi o drugih zadevah, ki jih vsebuje gradivo, pripravljeno za obravnavo na seji skupščine.

 

11.   člen

Skupščina obravnava dnevni red po vrstnem redu. Obravnava traja, dokler se javljajo razpravljavci. Vsak razpravljavec lahko razpravlja po posamezni točki dnevnega reda praviloma 5 min in ima pravico do ene replike v dolžini 2 min. Po lastni presoji lahko delovno predsedstvo ta čas podaljša.

12.   člen

Ko predsedujoči ugotovi, da k posamezni točki ni več razpravljavcev, zaključi razpravo in predlaga sprejem sklepa ali druge odločitve.

                    13. člen

O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

-          kraj in čas seje,

-          sestavo delovnega predsedstva,

-          udeležbo predstavnikov in gostov,

-          dnevni red seje,

-          imena in priimke uvodničarjev, razpravljavcev in kratek povzetek razprave,

-          sklepe, stališča in priporočila,

-          ločena mnenja, kadar posamezni delegat to zahteva.

5. VERIFIKACIJSKA KOMISIJA

14. člen

Verifikacijsa komisija pregleda pooblastila delegatov in o udeležbi in sklepčnosti poroča skupščini.

6. KANDIDACIJSKA KOMISIJA

15. člen

Kandidacijska lista pripravi kandidatne liste in jih dopolni s predlogi, podanimi na skupščini.

IV.  VOLITVE IN RAZREŠITVE

16.   člen

Za kandidacijski postopek in postopek volitev se uporabljajo določbe Statuta ZŠIS in določbe tega poslovnika.

Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija. Volitve vodi volilna komisija, v primeru javnega glasovanja pa volitve vodi predsednik delovnega predsedstva. 

 

 

17.člen

Skupščina voli predsednika, podpredsednika, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča za dobo 4 let. Skupščina voli s tajnim glasovanjem, razen, če se ne odloči za javno glasovanje. Javno glasovanje se izvede (razen če ni izrecno določeno tajno glasovanje), če tako odloči večina navzočih delegatov, na predlog:

-          predsednika

-          najmanj 8 delegatov.

 

1.      Volitve predsednika

 

18.člen

 

Predsednika se voli s tajnim glasovanjem. Predlog za predsednika lahko poda vsaka članica ZŠIS.  Kandidat za predsednika mora kandidaturi predložiti programsko zasnovo delovanja ZŠIS in pisno izjavo, da kandidira za to funkcijo. Predsednika se voli po sistemu odprte liste kandidatov. Če sta za mesto predsednika dva ali več kandidatov, se volitve opravijo z enotno glasovnico, na kateri so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.

 

19.člen

 

Za predsednika je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil večino glasov prisotnih predstavnikov na skupščini. Če nihče od kandidatov ni prejel potrebne večine, se v drugem krogu ponovi glasovanje o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme večino glasov prisotnih predstavnikov.

 

V primeru, da tudi v drugem krogu predsednik ni izvoljen, skupščina izvoli vršilca dolžnosti predsednika, ki mora v roku treh mesecev sklicati ponovno zasedanje volilne skupščine.

 

2.       Volitve  članov upravnega odbora in podpredsednikov

 

20.člen

 

Skupščina izvoli upravni odbor, ki ga sestavljajo po en predstavnik vsake članice in predsednik ZŠIS. Kandidate za člane upravnega odbora predlagajo članice.

 

Za izvolitev članov upravnega odbora se glasuje za celotno listo kandidatov hkrati (v paketu).

 

21. člen

 

Na predlog predsednika se iz sestava upravnega odbora izvolita dva podpredsednika ZŠIS, ki skrbita za področje tekmovalnega športa in področje marketinga.

 

Predsednik in podpredsednika ZŠIS so hkrati tudi predsednik in podpredsednika upravnega odbora.

   

3.      Volitve častnega razsodišča in nadzornega odbora

 

22.člen

 

Skupščina izvoli častno razsodišče, ki ga sestavlja 5 članov (predsednik in štirje člani) in njihovi namestniki. Kandidate za člane častnega razsodišča lahko predlaga vsaka članica.

 

Za izvolitev članov častnega razsodišča se glasuje za celotno listo kandidatov hkrati (v paketu).

23.člen

 

Skupščina izvoli nadzorni odbor, ki ga sestavlja 5 članov (predsednik in štirje člani). Kandidate za člane nadzornega odbora lahko predlaga vsaka članica.

 

4.      Razrešitve

 

24.člen

 

Ne glede na določbe o trajanju mandata so člani organov Zveze in  podpredsednika  lahko razrešeni pred potekom določenega roka, če ne izpolnjujejo svojih dolžnosti, določenih s Statutom ali drugimi akti ZŠIS. Za razrešitev predsednika, podpredsednikov in članov upravnega odbora se smiselno uporabljajo določila o volitvah.

 

Člani organov SZS so lahko razrešeni:

-          na lastno zahtevo,

-          na predlog upravnega odbora,

-          na predlog 1/3 prisotnih delegatov skupščine.

 

O razrešitvi odloča skupščina z večino glasov navzočih predstavnikov.

 

V. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Določbe tega poslovnika razlaga skupščina ZŠIS. Spremembe in dopolnitve se sprejemajo po postopku, ki je predviden za sprejem.

26. člen

Poslovnik velja začeti z dnem, ko ga je sprejme skupščina.

Predsednik ZŠIS
Emil Muri
Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.