v  

ŠPORT INVALIDOV

sporazum ioc - ipc

SPONZORJI
DONATORJI

 

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
Knjiga gostov - klepet s športniki
Olimpijski komite Slovenije Evropski Paraolimpijski komite Mednarodni Paraolimpjski komite Evropski olimpijski komite

sporazum MOK-IPC

 

statut zveze

 

splošni pravilniki

organizacija tekem

 

pravilniki

nadomestila

nagrajevanje

 

tehnični pravilniki

balinanje

golbal

hp - šah

kegljanje

košarka

namizni tenis

odbojka

plavanje

ribolov

streljanje

smučanje

šah

tenis

panoge

alpsko smučanje

atletika

atletika gluhi

balinanje

bowling

golbal

kegljanje

kolesarjenje

košarka na vozičkih

košarka

mali maraton

mali nogomet

maraton

namizni tenis

odbojka

plavanje

sedeča odbojka

streljanje

šah

športni ribolov

tenis na vozičkih

tenis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Email Forum Gbook

 

XII. Paraolimpijske igre - Atene 2004 Zimske Paraolimpijske igre - Torino 2006 XIII. Paraolimijske igre - Peking 2008 Paraolimpijska reprezentanca - Atene 2004 Foto Galerija - Atene 2004

STATUT ZŠIS

Na podlagi 9. in  20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99) je Skupščina Zveze za šport invalidov Slovenije na svoji seji dne 09.11.2001 sprejela Statut  in v povezavi z 2. členom Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št.108/02) 28.marca 2003 spremembe in dopolnitve statuta, ki so vključene v ta čistopis

 

STATUT ZVEZE ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

1.      SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

( ustanoviteljice)

Zveza za šport invalidov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza) je nacionalna invalidska strokovna organizacija, ki so jo z namenom zagotavljanja skladnega razvoja in izvajanja športa invalidov, ustanovile nacionalne invalidske organizacije Slovenije - društva oziroma  zveze - ustanoviteljice:

1. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

2. Zveza društev slušno prizadetih Slovenije

3. Društvo mišično obolelih Slovenije

4. Zveza paraplegikov Slovenije

5. Društvo multiple skleroze Slovenije

6. Zveza za pomoč duševno prizadetim Slovenije

7. Zveza društev invalidov Slovenije

8. Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije

9. Zveza društev civilnih invalidov vojne Slovenije

2.člen

(položaj Zveze)

Zveza je prostovoljno in neodvisno združenje v katero se z namenom ugotavljanja, zagotavljanja in zadovoljevanja potreb svojih članov (invalidov in njihovih zakonitih zastopnikov) po ukvarjanju s športno rekreacijo in tekmovalnim športom, povezujejo nacionalne invalidske organizacije.

Zveza vključuje invalide športnike iz vrst  članic Zveze ter vse invalide, ki imajo interes ukvarjanja s športom in izpolnjujejo kriterije za sodelovanje v programih Zveze.

Zveza vsem navedenim invalidom športnikom  izda izkaznico, s katero jim podeli status športnika invalida.

Vse članice Zveze so med seboj enakopravne in imajo pravico predlagati invalide športnike, ki naj jim zveza podeli status športnika invalida.

3. člen

(povezovanje zveze v druge organizacije)

Zveza se na temelju interesa invalidov za šport kot enakopravna članica združuje v Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez.  Zveza se na temelju interesa lahko včlani tudi v druge sorodne organizacije, ki na področju Republike Slovenije ali v mednarodnem merilu s svojim delovanjem vplivajo na pospeševanje in razvoj športa invalidov.

Zveza kot osrednja nacionalna organizacija za šport invalidov v Sloveniji deluje na območju celotne države in opravlja funkcijo nacionalnega paraolimpijskega komiteja. Je tudi predstavnica športa invalidov v mednarodnih organizacijah za šport invalidov, razen v primerih, ko pravila mednarodne organizacije zahtevajo direktno članstvo posamezne nacionalne invalidske organizacije.

4. člen

(statusne določbe)

Zveza je civilno pravna oseba.

Naziv zveze je: Zveza za  šport invalidov Slovenije.

Kratica je: ZŠIS.

V angleškem jeziku je naziv Zveze: Sports Federation for the Disabled of Slovenia

Sedež Zveze je v Ljubljani, Cesta 24. junija 23.

5. člen

(zastopanje)

Zvezo predstavlja in zastopa njen predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, ki ga pooblasti predsednik.

6. člen

(znak in pečat)

Zveza ima svoj pečat okrogle oblike, premera 30 mm z napisom: Zveza za  šport invalidov Slovenije, v sredini je znak Zveze.

Zveza ima svoj znak. Znak predstavljajo trije med seboj preplete­ni krogi v nacionalnih barvah. Levi spodnji krog je modre, desni spodnji rdeče, zgornji krog pa bele barve. Rdeči krog je prekinjen, kar simbolično predstavlja dinamiko razvoja. Pod krogi je izpisana kratica ZŠIS.

2. PROGRAMSKA NAČELA, CILJI IN NALOGE ZVEZE

7. člen

(načela delovanja)

Zveza deluje na načelih demokratičnosti, humanizma, nestrankarskega opredeljevanja, javnosti dela, enakopravnosti članic, upoštevanja specifičnih interesov in sposobnosti udeležencev v  športu invalidov.

8. člen

 (cilji)

Cilji Zveze so razvijati, izvajati in uveljavljati šport invalidov na nacionalni in mednarodni ravni. Cilj Zveze je tudi vključevanje invalidov v družbo preko športa, kot pomembnega dejavnika družbenega življenja in ustvarjanje pogojev ter enakih možnosti invalidom za množično ukvarjanje s športom kot tudi za ukvarjanje s tekmovalnim športom in doseganje vrhunskih tekmovalnih dosežkov, primerljivih v svetovnem merilu.

9. člen

(delovanje v javnem interesu)

Zveza deluje v javnem interesu, saj s spodbujanjem, razvijanjem in organiziranjem rekreativnega in izvajanjem tekmovalnega športa invalidov na nacionalni in mednarodni ravni vsem invalidom omogoča izvajanje enega izmed posebnih socialnih programov invalidov oziroma nadaljevanje in nadgradnjo posebnih socialnih programov invalidov, katere sicer izvajajo nacionalne invalidske organizacije. Vsem invalidom, ki za to pokažejo interes in možnost kvalitetnih rezultatov, omogoča vključevanje in sodelovanje v programih Zveze.

Zveza razvija šport invalidov v najširšem pomenu kot dejavnost, ki vzpodbuja invalide k: telesni aktivnosti, s ciljem krepitve preosta­lih telesnih sposobnosti; ohranjevanju ter krepitvi zdravja in obrambne sposobnosti organizma; razvoju motorike in orientacij­skih sposobnosti; hitrejši in popolnejši integraciji v okolje in delo; razvijanju družabnega življenja in razvedrila, psihične in telesne sprostitve, kar je sestavni del izvajanja socialne reha­bilitacije.

Zveza si bo prizadevala pridobiti status društva, ki deluje v javnem interesu.

10. člen

(naloge)

Za dosego svojih ciljev opravlja Zveza zlasti naslednje naloge:

1.       ugotavlja interese in zagovarja potrebe invalidov na področju športa, skrbi za osveščanje javnosti in vpliva na spremembe, ki koristijo invalidom, ter glede na ugotovitve članicam predlaga skupne akcije za razvoj športa invalidov,

2.       načrtuje, organizira in izvaja programe, ki invalidom omogočijo aktivno ukvarjanje s športom z namenom rekreacije, skrbi za zdravje in ohranjanja preostalih funkcij  ali pa doseganja vrhunskih športnih rezultatov,

3.       informira in vzpodbuja pristojne organe in organizacije za čim uspešnejše reševanja vprašanj, ki so povezana z rekreacijo in športom invalidov,

4.       spremlja in sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov, ki zadevajo šport in rekreacijo invalidov,

5.       se povezuje z drugimi športnimi invalidskimi in neinvalidskimi organizacijami doma in v tujini ter se zavzema za integracijo športa invalidov v sistem športa v Republiki Sloveniji,

6.        razvija zlasti tiste športne in rekreativne aktivnosti ter skrbi za izbor tistih športnih panog, ki ohranjajo in razvijajo biološke, fizične in psihološke ter vzgojne sposobnosti invalidov, pri čemer posebno pozornost posveča osebam s težjo stopnjo invalidnosti in mladim športnikom invalidom

7.       razvija in izvaja program državnih prvenstev, predvsem v programih, ki imajo povezavo v sistem mednarodnih tekmovanj, sprejema kvalitativne kriterije in na njihovi podlagi opravlja izbor kvalitetnih tekmovalcev, zagotavlja priprave in udeležbo za nastope na mednarodnih tekmovanjih

8.       skrbi za promocijo športa invalidov preko medijev, izvaja založniško dejavnost ter  z opravljanjem marketinške dejavnosti in trženjem programov in dosežkov zagotavlja dodatna sredstva za sofinanciranje programov,

9.       si prizadeva za urejanje statusa športnikov invalidov in  ustrezno družbeno vrednotenje rezultatov, podeljuje priznanja, pohvale in nagrade za zasluge pri razvoju športne dejavnosti invalidov in tekmovalne dosežke,

10.   kot članica Olimpijskega komiteja Slovenije se zavzema za vključitev športa invalidov v  olimpijsko gibanje ter za uresničevanje olimpijskih načel v športu invalidov, s posebnim poudarkom na preprečevanju dopinga.

11. člen

(dejavnost)

Z namenom pridobivanja finančnih in drugih sredstev, ki so potrebna za financiranje dejavnosti Zveze in dosega njenih ciljev, Zveza opravlja med drugim tudi svetovalno, strokovno, raziskovalno, trgovsko, marketinško, založniško, informativno in izobraževalno dejavnost.

Zveza lahko z namenom zagotavljanja kvalitetnejših pogojev za razvoj športa invalidov ustanovi invalidsko podjetje, ustanovo ali zavod. O ustanovitvi odloča skupščina.

3. ČLANICE ZVEZE

12. člen

(članice)

Članice Zveze so lahko nacionalna invalidska društva in zveze (v nadaljevanju invalidske organizacije), ki delujejo na celotnem območju Republike Slovenije.

Članstvo v Zvezi je prostovoljno.

Član Zveze lahko postane vsaka nacionalna invalidska organizacija, ki poda popolno vlogo za včlanitev in podpiše pristopno izjavo o:

-          prostovoljnem vključevanju v Zvezo,

-    sprejemu in spoštovanju pravil in aktov Zveze,

-          priznavanju Zveze kot osrednje in krovne nacionalne organizacije za področje športa invalidov.

Pristopno izjavo podpiše predsednik ali druga pooblaščena oseba prosilke.

13.člen

(sprejem novih članic)

O sprejemu v članstvo odloča skupščina Zveze z 2/3 večino glasov prisotnih članov skupščine, na podlagi popolne vloge invalidske organizacije. Vloga je popolna, če obsega:

-          odločbo pristojne upravne enote o registraciji invalidske organizacije,

-          ime odgovorne osebe invalidske organizacije,

-          sklep najvišjega organa invalidske organizacije, da želi postati član Zveze.

14. člen

(pravice in dolžnosti članic)

Pravice  in  dolžnosti članic Zveze in njihovih predstavnikov so, da:

a) pravice:

-          v skladu z določili tega statuta predlagajo kandidate v organe Zveze ter volijo in so izvoljeni v organe Zveze,

-          preko svojih predstavnikov sodelujejo pri delovanju organov Zveze in odločajo o vprašanjih, pomembnih za organiziranost in delo Zveze,

-          dajejo predloge  in pobude organom Zveze o delu in izpolnjevanju nalog oziroma delu Zveze,

-          so upravičene do strokovne pomoči in pojasnil s strani organov Zveze,

-          izvajajo nadzor nad delovanjem, vodenjem in upravljanjem Zveze,

b)  obveznosti:

-          spoštujejo in se zavzemajo za uresničevanje  sprejetih sklepov organov Zveze,

-          izpolnjujejo določbe tega statuta in drugih aktov Zveze,

-           varujejo ugled Zveze,

-          dajejo  Zvezi informacije, ki so potrebne za opravljanje skupnih nalog,

-          opravljajo druge naloge, določene s tem statutom in drugimi akti Zveze in sklepi njenih organov.

15. člen

(prenehanje članstva)

Članstvo v Zvezi preneha:

-          s prostovoljnim izstopom članice,

-          s prenehanjem delovanja Zveze,

-          s prenehanjem delovanja članice,

-          z izključitvijo.

16. člen

(izstop iz Zveze)

Članica iz Zveze izstopi prostovoljno, kadar pošlje Zvezi pisno izjavo o izstopu, katero je sprejel najvišji organ članice, ki izstopa.  Izstop je možen šele po poravnanju vseh obveznosti, ki jih ima članica, ki izstopa, do Zveze.

Članstvo v Zvezi preneha, ko sprejme sklep Skupščina Zveze oziroma najkasneje v 6 mesecih po podani izjavi članice o izstopu. V času odpovednega roka veljajo zanjo vse pravice in obveznosti po aktu o ustanovitvi Zveze.

17. člen

(prenehanje delovanja članice)

Če članica preneha z delovanjem, se sproži postopek črtanja iz Zveze. Članica se črta na podlagi sklepa skupščine Zveze.

18. člen

(izključitev članice)

Članica je lahko izključena iz Zveze, kadar je v disciplinskem postopku ugotovljena njena odgovornost in  častno razsodišče predlaga izključitev.  Članica je lahko izključena, če:

-          grobo krši določila tega statuta in drugih splošnih aktov Zveze,

-          zavestno  krši  sklepe  Zveze ali če jih noče izpolnjevati brez upravičenega vzroka,

-          blati delo ali ugled Zveze ali njenih predstavnikov,

-          zavestno ravna proti interesu Zveze.

O izključitvi članice iz Zveze odloča Skupščina s 2/3 večino prisotnih članov skupščine. Na zasedanju skupščine Zveze, na katerem je predvideno odločanje o izključitvi članice, ima članica pravico, da se pred odločanjem izjasni o kršitvi.

4. ORGANI ZVEZE

19.člen

(organi  Zveze)

Organi Zveze so:

1.       Skupščina,

2.       Upravni odbor

3.       Nadzorni odbor

4.       Častno razsodišče

5.       Predsednik

Mandatna doba članov organov Zveze je štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Upravni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče delujejo samostojno in neodvisno ter za svoje delo odgovarjajo le skupščini Zveze.

20. člen

(sklepanje in odločanje organov)

Organ Zveze lahko veljavno sklepa, če je navzočih več kot polovica njegovih članov, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov, razen če ta  statut ne določa drugače.

4.    1. Skupščina

21. člen

(sestava skupščine)

Skupščina je najvišji organ Zveze.

Skupščino sestavljajo delegati Zveze. Vsaka članica delegira dva delegata.

22. člen

(pristojnosti skupščine)

Skupščina ima naslednje pristojnosti:

-          razpravlja in sklepa o globalnih in strateških usmeritvah športa invalidov v Sloveniji in delovanju Zveze,

-          sprejema programska izhodišča in materialne osnove delovanja in razvoja športa invalidov v Sloveniji ter ocenjuje njihovo uresničevanje,

-          sprejema statut Zveze, pravilnik o disciplinski odgovornosti in poslovnik o svojem delu,

-          potrjuje letni program dela,  finančni načrt  in letno poročilo, 

-          sprejema poročila o poslovanju Zveze, vključno s premoženjskim stanjem,

-          razpravlja in sklepa o poročilu nadzornega odbora,

-          sprejema usmeritve in način delovanja v mednarodnem športnem prostoru,

-          odloča o vključevanju ali izstopu iz mednarodnih organizacij za šport invalidov,

-          voli in razrešuje člane  upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča  ter predsednika in podpredsednika Zveze,

-          sklepa o nastanku in prenehanju  članstva v  Zvezi,

-          kot drugostopenjski  organ odloča o pritožbah zoper odločitve častnega razsodišča,

-          odloča o ustanovitvi invalidskega podjetja, ustanove ali zavoda,

-          odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, ki so v lasti Zveze,

-          odloča o prenehanju delovanja Zveze,

-          opravlja  vse  druge zadeve, ki sodijo v pristojnost skupščine po splošnih aktih in sklepa o zadevah, ki jih predlagajo upravni odbor, nadzorni odbor in članice.

23. člen

(zasedanja skupščine)

Zasedanja skupščine so redna in izredna.

Redna zasedanja so najmanj enkrat letno.

Redna zasedanja skupščine sklicuje upravni odbor Zveze s pisnim vabilom vsem članicam Zveze, najmanj 15 dni pred zasedanjem, z navedbo dnevnega reda in priloženim gradivom za obravnavo na seji skupščine.

Skupščina lahko veljavno sklepa le o vprašanjih in zadevah, ki so na dnevnem redu.

24.člen

(redno zasedanje)

Na rednem zasedanju skupščina obravnava poslovanje preteklega leta in sprejema letni program dela in finančni načrt, obravnava poročilo o delu in materialnem poslovanju v preteklem obdobju, poročilo nadzornega odbora, sprejema usmeritve za delo. Na predlog vsaj 1/2 članic, upravnega odbora, predsednika  ali nadzornega odbora odloča tudi o drugih zadevah, ki jih vsebuje gradivo, pripravljeno za obravnavo na seji skupščine.

25. člen

(izredno zasedanje)

Izredno zasedanje skupščine se skliče za obravnavo posameznega vprašanja kar pomeni, da se na izrednem zasedanju skupščine odloča le o zadevi, za katero je sklicano.

Izredno zasedanje skupščine skliče Upravni odbor Zveze in sicer:

-          na lastno pobudo,

-          na zahtevo nadzornega odbora Zveze,

-          na pisno zahtevo več kot 1/2 članic Zveze,

-          na zahtevo predsednika Zveze.

Upravni odbor mora sklicati skupščino v roku 30 dni od prejema pismenega predloga za sklic. Če Upravni odbor tega ne stori, lahko izredno skupščino skliče predlagatelj sam.

26.člen

(sklepčnost in odločanje)

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov skupščine, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov skupščine, razen v primerih, ko ta statut določa drugače.

27. člen

(kvalificirana večina)

Za sprejem  sklepa o:

-          spremembi statuta Zveze,

-          sprejemu ali izključitvi članice iz Zveze in

-          prenehanju delovanja Zveze

je potrebno vsaj 2/3 večina glasov prisotnih članov skupščine.

28. člen

(poslovnik skupščine)

Podrobnejše določbe o sklicu in delu Skupščine Zveze vsebuje poslovnik o delu Skupščine.

4.2.    Upravni odbor

29.člen

Upravni odbor Zveze je kolektivni izvršilni organ skupščine Zveze in kot tak vodi delo Zveze.

30. člen

(sestava)

Skupščina izvoli upravni odbor, ki ga sestavljajo po en predstavnik vsake članice in predsednik Zveze.

Kandidate za člane upravnega odbora predlagajo članice, kandidati pa z izvolitvijo prevzamejo obveznost skrbeti za posamezno področje delovanja Zveze.

Na predlog predsednika se iz sestava upravnega odbora izvolita dva podpredsednika Zveze, ki skrbita za področje tekmovalnega športa in področje marketinga.

Predsednik in podpredsednika Zveze so hkrati tudi predsednik in podpredsednika upravnega odbora.

31.člen

(pristojnosti upravnega odbora)

Upravni odbor  ima naslednje naloge in pristojnosti:

-          uresničuje sklepe skupščine Zveze,

-          sprejema poslovnik o svojem delu in druge akte,  katerih sprejem po tem statutu ni v pristojnosti skupščine,

-          pripravlja in sklicuje zasedanja skupščine,

-          ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje, pristojnost in mandat, usmerja njihovo delo, imenuje in razrešuje člane ter imenuje vodje projektov,

-          sprejema letni program dela in finančni načrt Zveze ter  letno poročilo Zveze in jih posreduje skupščini v potrditev,

-          uresničuje naloge Zveze, opredeljene s strani skupščine,

-          sprejema poslovne odločitve v Zvezi z denarnimi sredstvi, nepremičninami in osnovnimi sredstvi Zveze,

-          imenuje sekretarja Zveze,

-          sprejema kriterije za nagrade in priznanja,

-          sprejema kriterije za udeležbo in izbor reprezentance za mednarodna tekmovanja,

-          predlaga kandidate Zveze za člane organov športnih in drugih organizacij doma in v tujini 

-          opravlja imenovanja,

-          skrbi za javnost dela Zveze,

-          skrbi za zakonitost poslovanja Zveze,

-          določa smernice za trženje športa invalidov,

-          sklepa o delovnem razmerju delavcev strokovne službe,

-          opravlja  druge naloge  in odloča o vseh ostalih zadevah, za katere je pooblaščen s tem statutom in sklepi skupščine.

32. člen

(seje upravnega odbora)

Upravni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsed­nik.

Sejo upravnega odbora skliče predsednik po lastni presoji, na zahtevo organov Zveze ali več kot 1/3 članov upravnega odbora.

Upravni odbor se sestaja v skladu s programom dela Zveze, najmanj pa dvakrat na leto.

33. člen

(vabljenje na seje)

Na seje upravnega odbora morata biti vabljena tudi predsednika Nadzornega odbora in Komisije za tekmovalni šport.

34. člen

(sklepčnost in odločanje)

Upravni odbor dela in veljavno odloča, če je prisotna več kot polovica članov, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov.

35. člen

(poslovnik upravnega odbora)

Upravni odbor sprejme poslovnik o svojem delu, ki vsebuje podrobnejše določbe o sklicu in delu.

4.3.            Nadzorni odbor

36. člen

(sestava, sklepčnost, odločanje)

Nadzorni odbor ima 5 članov.  Sklepčen je, če je na seji navzočih večina članov, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov.

37. člen

(naloge)

Nadzorni odbor nadzoruje zakonitost, namembnost ter gospodarnost in učinkovitost porabe finančnih sredstev in ravnanje z materialnimi sredstvi Zveze,  spremlja izvajanje politike Zveze, izvajanje posebnih socialnih programov  in  izvrševanje sklepov organov Zveze.

38. člen

(poročanje skupščini)

Nadzorni odbor pregleda finančno poslovanje vsaj enkrat letno.

O svojem delu in ugotovitvah predsednik nadzornega odbora vsaj enkrat letno pisno poroča skupščini, ki o poročilu razpravlja in sklepa.

Nadzorni odbor lahko za pomoč pri svojem delu najame zunanje strokovnjake.  

39. člen

(nezdružljivost funkcije)

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani drugih organov Zveze, lahko pa sodelujejo na zasedanjih skupščine kot predstavniki članice, kjer imajo vse s tem povezane pravice in dolžnosti.

40. člen

(poslovnik)

Podrobnejše določbe o sklicu in delu Nadzornega odbora vsebuje poslovnik o delu nadzornega odbora, ki ga sprejme nadzorni odbor.

4.4. Častno razsodišče

41. člen

(pristojnost)

Za ugotavljanje disciplinske odgovornosti članic Zveze, funkcionarjev, udeležencev športnih programov ter za vodenje disciplinskega postopka je pristojno častno razsodišče.

42. člen

(poročanje skupščini)

Častno razsodišče je samostojen organ in je za svoje delo odgovorno le skupščini Zveze, kateri enkrat letno tudi poroča o svojem delu. Poročilo v pisni in ustni obliki skupščini Zveze poda predsednik častnega razsodišča.

Delo častnega razsodišča je javno, kar pomeni, da so seje javne, prav tako pa so javni vsi disciplinski ukrepi, razen opomina.

43. člen

(sklepčnost in odločanje)

Častno razsodišče sestavlja 5 članov (predsednik in štirje člani) in njihovi namestniki, ki jih voli skupščina Zveze.

Častno razsodišče deluje v sestavu treh članov, odločitve sprejema z večino glasov.

Namestniki so člani senata, ko je potrebna izločitev članov častnega razsodišča.

44. člen

(ukrepi)

Častno razsodišče lahko za ugotovljeno disciplinsko kršitev izreče naslednje ukrepe:

-          opomin,

-          javni opomin,

-          začasno ali trajno prepoved opravljanja funkcije,

-          začasno ali trajno prepoved nastopanja na tekmovanjih,

-          skupščini predlaga izključitev iz Zveze.

Zoper izrečeni ukrep častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino v roku 15 dni po prejemu pismenega sklepa.

O pritožbi dokončno odloči skupščina.

45. člen

(pravilnik)

Disciplinski prekrški, ukrepi in postopek so natančneje opredeljeni v pravilniku,  ki ga sprejme skupščina.

4.5. Predsednik Zveze, podpredsednika Zveze

46. člen

(volitve)

Predsednika Zveze voli skupščina Zveze, na predlog vsaj ene izmed članic Zveze.

Skupščina izvoli 2 podpredsednika Zveze na predlog predsednika iz sestava upravnega odbora.

Predsednik in podpredsednika se volijo za dobo štirih let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni.

47. člen

(naloge predsednika)

Predsednik Zveze, ki je hkrati predsednik upravnega odbora, ima zlasti naslednje naloge:

-          spremlja in nadzoruje uresničevanje sklepov skupščine in upravnega odbora,

-          podpisuje  akte  Zveze in je odredbodajalec za izvrševanje programa dela in finančnega načrta,

-          odgovarja za zakonitost in javnost delovanja in poslovanja Zveze,

-          sklicuje seje upravnega odbora, predlaga dnevni red in vodi njegovo delo,

-          predstavlja in zastopa Zvezo.

-          opravlja  tekoče  naloge  ter naloge, ki mu jih posebej poveri skupščina ali upravni odbor.

Za svoje delo je predsednik odgovoren skupščini.

Za svoje delo lahko predsednik prejema nagrado, katere višino določi upravni odbor.

48. člen

(nadomeščanje predsednika)

V primeru začasne odsotnosti nadomešča predsednika, v okviru vseh pooblas­til, podpredsednik Zveze, ki ga določi predsednik.

V primeru, da predsednik odstopi ali ko zaradi višje sile ne more več opravljati svoje funkcije UO Zveze določi enega izmed podpredsednikov za vršilca dolžnosti predsednika. Svojo funkcijo podpredsednik opravlja do prvega zasedanja skupščine Zveze.

Predsednik lahko v mejah svojih pooblastil za opravljanje posa­meznih nalog prenese svoje pooblastilo na posameznega člana upravnega odbora.

4.6. Strokovna služba Zveze

49. člen

(strokovna služba)

Za operativno opravljanje strokovnih, administrativno-tajniških in blagajniških poslov ter finančno-računovodskih zadev, operativno-tehničnih in ostalih servisnih in drugih potrebnih del, skrbi in je zadolžena strokovna služba Zveze.

O delu strokovne službe ob zaključku poslovnega leta razpravlja upravni odbor.

50. člen

(register športnikov invalidov)

Strokovna služba vodi register o izdanih izkaznicah invalidom, ki jim je priznan status športnika invalida. Register vsebuje:  1. Osebne podatke športnika invalida; 2. Vrsto invalidnosti; 3.Datum izdaje izkaznice

51. člen

(sekretar)

Delo strokovne službe vodi sekretar Zveze, katerega imenuje in razrešuje upravni odbor Zveze, na podlagi javnega razpisa, za dobo 4 let.

Sekretar Zveze mora imeti najmanj visoko izobrazbo. Ostale pogoje določi upravni odbor Zveze.

52. člen

(pristojnosti sekretarja)

Pristojnosti sekretarja Zveze so:

-          organizira in vodi operativno poslovanje Zveze in njenih stro­kovnih služb ter skrbi za izvajanje programa dela Zveze

-          pripravlja gradivo za seje skupščine, upravnega odbora in drugih organov Zveze,

-          organizira  aktivnosti za izvajanje sklepov skupščine in upravnega odbora Zveze, programa dela, odločitve drugih organov,

-          podpisuje za Zvezo in je odredbodajalec za izplačila v okviru sprejetega programa dela  Zveze,

-          skrbi za javnost dela Zveze,

-          zagotavlja  zakonitost poslovanja Zveze,

-          opravlja druge naloge po nalogu skupščine, upravnega odbora ali predsednika Zveze.

53. člen

(odgovornost sekretarja)

Za svoje delo in za delo strokovne službe je vodja strokovne službe odgovoren upravnemu odboru zveze in predsed­niku Zveze.

O svojem delu redno poroča predsedniku Zveze.

54. člen

(akti strokovne službe)

Organizacijo strokovne službe urejajo akt o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, pravilnik o plačah in drugi akti, ki jih sprejme upravni odbor Zveze.

4.7. Delovna telesa Upravnega odbora

55. člen

(delovna telesa)

Za spremljanje stanja in izvajanje nalog na posameznem področju delovanja Zveze lahko upravni odbor ustanovi stalna ali občasna delovna telesa.  

Stalna ali občasna delovna telesa (sveti, komisije, odbori) se ustanovijo zlasti za področja:

-          tekmovalnega športa,

-          področje trženja,

-          doktrinarnih in razvojnih vprašanj,

-          odlikovanj in priznanj.

-           

56. člen

(sestava, delovna področja)

Delovna telesa upravnega odbora štejejo praviloma od 3 do 7 članov.

Delovno področje, pravice in odgovornosti ter sestav in mandat delovnega telesa določi upravni odbor s sklepom o ustanovitvi posameznega delovnega telesa

57. člen

(poslovnik delovnih teles)

 

Delovna telesa UO delujejo po poslovniku, ki ga sprejme upravni odbor. 

58. člen

(komisija za tekmovalni šport)

Za področje tekmovalnega športa se ustanovi Komisija za tekmovalni šport, ki je stalno delovno telo, ki ga vodi eden izmed podpredsednikov Zveze.

Komisija podeljuje in odloča o statusu športnika invalida  in vseh strokovnih zadevah s področja tekmovalnega športa.

4.8. Volitve organov in razrešitve

59. člen

(volitve organov)

Predsednika, podpredsednika, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častno razsodišče izvoli skupščina na volilnem zasedanju, ki se skliče vsake 4 leta.

Predsednik se izvoli za dobo štirih let in je lahko po preteku mandata ponovno izvoljen. Predlog za predsednika lahko poda vsaka članica Zveze. Volitve predsednika so tajne.

Za volitve predsednika se uporabi sistem odprte liste kandidatov. Predsednik se voli na tajnih volitvah izmed vseh predlaganih kandidatov. 

Predsednik je izvoljen, če zanj glasuje več kot polovica vseh prisotnih delegatov.

V primeru, da noben od kandidatov ne prejme absolutne večine glasov delegatov, se izvede drugi krog glasovanja, v katerega se uvrstita kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov.

V primeru, da tudi v drugem krogu predsednik ni izvoljen, skupščina izvoli vršilca dolžnosti predsednika, ki mora v roku treh mesecev sklicati ponovno zasedanje volilne skupščine.

60. člen

(tajne volitve)

Volitve članov upravnega odbora, podpredsednikov, nadzornega odbora in častnega razsodišča so tajne, razen, če se skupščina s posebnim sklepom odloči za javne volitve.

Za izvolitev članov upravnega odbora,  nadzornega odbora in častnega razsodišča se glasuje za celotno listo kandidatov hkrati (v paketu).

61. člen

(razrešitve)

Ne glede na določbe o trajanju mandata so člani organov Zveze, podpredsednika, člani delovnih teles in sekretar  lahko razrešeni pred potekom določenega roka, če ne izpolnjujejo svojih dolžnosti, določenih s tem statutom ali drugimi akti Zveze. Za razrešitev predsednika, podpredsednikov in članov upravnega odbora se smiselno uporabljajo določila o volitvah. 

5. FINANČNO – MATERIALNO POSLOVANJE IN SREDSTVA ZVEZE

62. člen

(premoženje Zveze)

Premoženje Zveze sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva na transakcijskem računu ter vrednostni papirji. Premičnine in nepremičnine so vpisane v inventarno knjigo. Premičnine, ki so last Zveze, se lahko odtujijo tretjim osebam samo na podlagi sklepa UO, nepremičnine pa samo na podlagi sklepa skupščine.

Sredstva Zveze se razporejajo s finančnim načrtom.

Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora razporediti za izvajanje osnovne dejavnosti.

63. člen

(sredstva za delovanje)

Zveza pridobiva finančna in materialna sredstva za delovanje in izvajanje programa, ciljev in nalog od:

-          iz naslova materialnih pravic in dejavnosti Zveze,

-          z darili in volili,

-          s prispevki donatorjev in sponzorjev,

-          iz proračunskih in drugih javnih sredstev,

-          iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji,

-          iz sredstev Fundacije za šport,

-          iz lastne fundacije »Paraolimpijski sklad«,

-          iz drugih virov.

64. člen

(poslovanje)

Finančne in materialne listine podpisujeta skladno s pooblastili tega statuta predsednik oziroma sekretar Zveze.

Finančno in materialno poslovanje zveze vodijo strokovno usposobljeni delavci Zveze ali organizacija, registrirana za opravljanje teh poslov. Finančno in materialno poslovanje potekata v skladu z veljavno zakonodajo in pravilnikom Zveze, ki ga sprejme upravni odbor in v katerem so določeni tudi vsi osebni prejemki iz naslova delovanja posameznikov v Zvezi.

Zveza je dolžna namensko, varčno in preudarno gospodariti s svojim premoženjem in sredstvi. 

65. člen

Finančno poslovanje Zveze poteka preko transakcijskega računa pri pooblaščeni poslovni banki.

Začasne presežne prilive sredstev, ki jih še ne uporabi za uresničevanje programa, Zveza nalaga izključno v banke, ki imajo dovoljenje banke Slovenije za poslovanje.

6. JAVNOST DELA IN OBVEŠČANJE

66. člen

(javnost dela)

Delovanje Zveze temelji na načelih demokratičnosti in javnosti.

Javnost dela Zveze se članicam zagotavlja:

-          preko predstavnikov članic,

-          preko obvestil,

-          z objavljanjem programov in planov dela Zveze ter poročil o opravljenem delu Zveze,

-          s pravico do vpogleda članic v zapisnike organov Zveze in s podajanjem poročil organov Zveze.

Javnost dela Zveze širši javnosti se zagotavlja:

-          s poročanjem o delu in porabi javnih sredstev financerjem in Socialni zbornici Slovenije, preko novinarskih konferenc,

-          preko sredstev javnega obveščanja.

67. člen

Predsednik Zveze je odgovoren za javnost delovanja Zveze in njenih organov.

7. PRIZNANJA IN NAGRADE

68. člen

(priznanja in nagrade)

Zveza svojim članicam, funkcionarjem, udeležencem programov ali drugim organizacijam in posameznikom, ki so pomembno prispevali k uveljavljanju in razvoju športa invalidov podeljuje priznanja in nagrade.

Kot posebno priznanje za pomemben in dolgoletni prispevek k delovanju Zveze ali razvoju športa invalidov v Sloveniji se fizični osebi lahko podeli naziv častnega člana.

Vrsto priznanj in nagrad ter postopek podelitve določa akt o priznanjih, ki ga sprejme upravni odbor Zveze.

8. PRENEHANJE DELOVANJA ZVEZE

69. člen

(prenehanje delovanja)

Zveza preneha delovati:

-          s sklepom skupščine Zveze, če ga sprejme 2/3  delegatov ,

-          s  prenehanjem  pogojev  in  razlogov, ki so  narekovali njeno ustanovitev,

-          z zmanjšanjem števila članic pod 2,

-          na podlagi zakona.

70. člen

(delitev premoženja)

V primeru prenehanja delovanja Zveze opravi popis premoženja, pravic in obveznosti posebna likvidacijska komisija, ki jo imenuje skupščina Zveze.

Lastnina Zveze, ki je bila pridobljena v času, ko je imela Zveza status invalidske organizacije, ob prenehanju Zveze preide v deležu, ki ga je prispevala Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji , v last Fundacije.

Ostalo premoženje se razdeli v enakih delih med članice Zveze ob njeni ukinitvi 

71. člen

(izbris Zveze)

V primeru prenehanja delovanja zveze je predsednik Zveze dolžan, da v 30 dneh od dneva, ko so nastopili razlogi za prenehanje delovanja Zveze o tem obvesti pristojni upravni organ za registracijo, da se opravi izbris Zveze iz registra.

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

72. člen

Ta  statut prične veljati, ko ga sprejme skupščina Zveze.

73. člen

Za razlago določb statuta je pristojna skupščina Zveze.

74. člen

Zveza je pravni naslednik Zveze za rekreacijo in šport invalidov Slovenije.

75. člen

Splošni akti Zveze morajo biti sprejeti najkasneje v 6 mesecih po sprejemu tega statuta in ne smejo biti v nasprotju z njim.     

Predsednik:

Emil Muri

 

Statut je objavljen tudi v Wordovem formatu - kliknite tukaj!

Objavljamo tudi posnetek zadnje strani statuta z ustreznimi žigi in podpisi

Olimpijski komite Slovenije Neposredni prenosi s Paraolimpijskih iger Paraolimpijske igre - Atene 2004 Paraolimpijske igre - Sydney 2000
Mednarodni Olimpijski komite Mednarodni Paraolimpijski komite

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - 2004: Edvard Bogataj

Posodobljeno: 11-05-05.