ŠPORT INVALIDOV

nadomestila stroškov

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
 

upravljanje

vodstvo - stiki

 

dejavnost

 

komisije

odbori

 

povezovanje

zastopanje

financiranje

 

 

temeljni akti

pravilniki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email Forum Gbook

 

PRAVILNIK O STANDARDIH IN KRITERIJIH ZA KRITJE STROŠKOV ŠPORTNIKOM IN TRENERJEM V PROGRAMIH ZŠIS

Na podlagi 29. člena Statuta Zveze za šport invalidov Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZŠIS) je Upravni odbor (v nadaljevanju UO)  na  svoji 2. seji   dne 19.2.2002 sprejel
 

PRAVILNIK O STANDARDIH IN KRITERIJIH ZA KRITJE STROŠKOV ŠPORTNIKOM IN TRENERJEM V PROGRAMIH ZŠIS

 

1. člen

 

Z določbami tega pravilnika se ureja in določa vsebine in načine povračil stroškov za trenerje, kandidate, reprezentante in spremljevalce, ki sodelujejo v programih ZŠIS v času priprav in ob udeležbi doma ali na mednarodnih tekmovanjih .

 

2. člen

 

Vrsta in višina povračil stroškov po tem pravilniku v celoti bremeni sredstva, določena za posamični športni program.

Vrsta in višina povračil stroškov se smatra kot zagotovljeni standard pogojev za priprave in udeležbo na posameznem uradnem mednarodnem tekmovanju.

 

3. člen

 

Pogoji za obračunavanje po tem Pravilniku  so:

1.      da sta trening in odhod na tekmovanje v sprejetem planu priprav ali odobrena od vodstva ZŠIS

2.      da se o vseh opravljenih treningih (mesečno) in tekmovanjih (takoj po njegovi izvedbi) pisno poroča ZŠIS

3.      da se o porabi predložijo originalni računi

 

 

I. POTNI STROŠKI, BIVANJE, PREHRANA

 

4. člen

 

 Potni stroški – treningi

Tekmovalci dobijo povrnjene potne stroške z javnimi prevoznimi sredstvi za medmestne razdalje nad 10 km, s športno kilometrino pa le, če:

 

-         vrsta in težavnost invalidnosti  onemogoča uporabo javnih prevoznih sredstev (npr. za paraplegike, določene amputirance, slepe, …)

-         je potreben prevoz zaradi večje količine športne opreme za trening

-         ni druge realne možnosti prevoza (časovni ali lokacijski pogoji)

-         se z istim vozilom pripeljeta 2 ali več kandidatov

 

5. člen

 

Osnova za izračun športne kilometrine  je tako imenovana polna  kilometrina, ki jo določa predsednik   ZŠIS.

Športno kilometrino se izplačuje za dejavnosti, ki se odvijajo redno (npr vožnje na trening) ali pa se vodstvo ZŠIS tako odloči v primeru enkratnih storitev.

Športna kilometrina se plačuje po sledečem izračunu:

 

-           Če je v vozilu ena oseba  je cena km 50% od  polne kilometrine

-           Če sta v vozilu dve ali več oseb je cena 80% od polne kilometrine

 

Drugi prevozniki (nečlani, najeti vozniki z svojimi  vozili, …) dobijo 80% od polne kilometrine.

 

6. člen

 

Trenerji prejmejo za prihod na skupne priprave 80% polne kilometrine.

 

7. člen

 

Potni stroški – tekmovanja

Tekmovalcem in trenerjem se krijejo stroški za ZŠIS ekonomsko in namensko najugodnejšega prevoza na oziroma z uradnega tekmovanja ali odobrenega treninga v tujini v celoti. Stroški prihoda do  zbirališča se plačujejo po enakih načelih, kot  je določeno v členu 5. in 6. zgoraj.

Če je prevoz na planiran trening/tekmovanje ali drugo nalogo opravljen  z vozilom ZŠIS, se krijejo še stroški goriva in cestnin na tej vožnji.

Če se tekmovalcem plača kilometrina, se cestnina ne obračunava.

 

8. člen

 

Stroški za najetega voznika

Če vožnjo na daljših relacijah  po naročilu ZŠIS opravi  najeti voznik  dobi povračilo v višini 1 domače dnevnice na vožnjo/dan ne glede ali je vožnja opravljena v RS, kombinirano ali v tujini.

 

9. člen

 

Bivanje

1.         Na pripravah se tekmovalcem in trenerjem zagotavlja bivanje praviloma v cenejših prenočiščih.

2.         Na tekmovanjih se tekmovalcem in trenerjem krijejo polni stroški bivanja po predlogu organizatorja.

 

Cenejše bivanje se tolmači kot bivanje v hotelu z največ B kategorijo v RS ali do objekta, ki je temu približno enakovreden  v tujini.

  

 

10. člen

 

Prehrana

Tekmovalcem in trenerjem se na skupnih pripravah zagotavlja prehrana vključno s pijačo do cene 1.300 Sit/kosilo, 800 Sit/večerja in 600 Sit za zajtrk, če ta ni vključen v ceno prenočišča.

Na tekmovanjih se tekmovalcem in trenerjem  omogoči prehrana po predlogu organizatorja oz. do standarda, kot ga nudijo objekti prvega odstavka  9. člena.

 

11. člen

 

Prehrana v tujini

Če si tekmovalci na treningih ali tekmovanjih v tujini plačujejo prehrano sami, lahko prejmejo  po posameznih obrokih sledeče zneske  (izplačano v protivrednosti v valuti zadevne države)

 

-           Kosilo                2.000,00 SIT

-            Večerja              1.300,00 SIT

-           Zajtrk               1.100,00 SIT –  če ni vključen v ceno prenočišča

 

 

II.  REKVIZITI, OBJEKTI

 

12. člen

 

Rekviziti in potrošni material

Tekmovalcem se zagotavljajo rekviziti in potrošni material po predlogu trenerja in odobritvi Komisije za tekmovalni šport. Za rekvizite so športniki osebno zadolženi. Izrabljenost  in potrebno zamenjavo oceni/predlaga trener.

Potrošni material (žogice za namizni tenis, strelivo, tarče, žoge ipd.) se zagotavlja na podlagi sprejetega programa treninga,  ocene/predloga trenerja in možnih finančnih sredstev.

 

13.člen

 

Najemnine objektov in naprav

Plača se najemnina najetega objekta in naprav za trening. Izbor mora biti ekonomsko in strokovno upravičen. Pogostnost najetja je odvisna od sprejetega programa priprav, vendar največ 3 krat tedensko.

Skupne priprave so lahko enkrat mesečno.

Izvedejo se lahko zaključne priprave v skupnem trajanju največ 8 dni.

 

 

III.  OPREMA

 

14. člen

 

Športna oprema za trening

Izjemoma se zagotavlja  tista oprema kandidatom (nova ali iz zaloge), ki je pri vadbi najbolj izpostavljena obrabi ali pa je nujna za kvalitetno treniranje. Prednostno se zagotavlja taka oprema, ki jo je nato možno uporabiti tudi na tekmovanju bodisi tekmovanju za trening ali pa za nastop na prvenstveni tekmi.

 

15. člen

 

Športna oprema za  tekmovanje na prvenstvu

Športnikom, trenerjem in vodstvu se zagotavlja uradna oprema  izključno za uporabo na tekmovanjih iz programa ZŠIS:

Udeležencem EP, SP in SI : trenirke, majice, tekmovalna oprema glede na šport

Udeležencem Paraolimpijskih iger in Svetovnih iger gluhih: oprema za prosti čas (trenirke, majice, hlačke, copate), svečana oblačila (izdelana oz. izbrana po količini in glede na kraj dogajanja)  in tekmovalna oprema (specifična glede na šport).

Tekmovalci prejmejo:

 

- trenirke            1 x na 2 leti

- majice             1 x na 2 leti

 

16. člen

 

Trenerjem in spremljevalcem se v načelu zagotavlja enaka uradna oprema.

 

17. člen

 

Tekmovalci so za to uradno opremo osebno zadolženi v času enega 4 letnega ciklusa oz. dokler je določen tip oblačila po sklepu ZŠIS uradno oblačilo reprezentantov. V času, ko ima tekmovalec status reprezentanta, mora, če opremo izgubi, poškoduje, itd.  nabaviti (kupiti) enako pri ZŠIS. 

 

18. člen

 

Tekmovalna oprema za posameznike: dres - majica, hlačke, specialna obutev se nabavlja glede na osebne značilnosti kandidatov, vendar se oprema izdaja na reverz. Oprema se vrača ZŠIS, izjemoma jo lahko hrani tekmovalec, ki pa jo mora na zahtevo ZŠIS vrniti ali odkupiti po nabavni ceni.

Poškodovano, ukradeno,… tekmovalno opremo mora tekmovalec ZŠIS plačati.

Oprema se uporablja praviloma v 4 letnem ciklusu, zaradi izrabljenosti se na predlog trenerja nadomesti z novo.

 

 

IV. NAPITKI, ODSOTNOST Z DELA, ŽEPNINE

 

19. člen

 

Osvežilni napitki

Med uradnimi treningi/skupnimi pripravami  in nastopih v dinamičnih športih se tekmovalcem zagotavlja ustrezen skupni osvežilni napitek po predlogu trenerja ali zdravnika reprezentance (mineralna voda, osvežilni in energetski napitki tipa Isotonic ipd) .

 

 

20. člen

 

Odsotnost z dela in refundacija OD

ZŠIS ureja  izredno  odsotnost z dela za čas zaključnih priprav ali nastopov na tekmovanju  po predlogu trenerja. Refundacije OD se ne plačuje.

 

21.člen

                                           

Žepnine

Žepnine se izplačujejo športnikom, trenerjem in vodstvu v enakih zneskih samo za čas potovanja  in nastopanja na prvenstvenih tekmovanjih, kot so: Paraolimpijske igre, šahovska olimpijada slepih in slabovidnih, olimpijada gluhih, svetovne igre, svetovna prvenstva in evropska prvenstva. Žepnina znaša 12 EUR/osebo/dan za Paraolimpijske igre, šahovsko olimpijado in olimpijado gluhih. Za ostala tekmovanja (SI, SP, EP) se zagotavlja žepnina v višini 5 EUR/osebo/dan (za vsa izplačila praviloma v valuti države, kjer bo prvenstvo).

 

22.člen

 

Vodstvo reprezentance/reprezentantov

Člani vodstev ekip (vodja, trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt) so načeloma izenačeni s tekmovalci glede vseh načinov kritja njihovih stroškov  in opremljanja. Spremljevalcem se zagotavlja  žepnina v vseh primerih v enaki višini kot tekmovalcem.

 

 

V.  DELO TRENERJEV

 

23. člen

 

Delo glavnega trenerja in pomočnika trenerja

Glavnega trenerja v posamezni športni panogi se v ZŠIS plačuje po ceni 1.300,00 SIT za efektivno opravljeno uro. Pomočnik trenerja za enako delo prejme po 900 SIT.

V času tekmovanja, ko aktivno vodita  športnika-e doma ali v tujini, prejmeta trener in/ali pomočnik za opravljeno delo/dan  znesek v višini ene domače dnevnice.

 

 

VI. KVALIFIKACIJSKA TEKMOVANJA, TRENING TEKMOVANJA

 

24. člen

 

Kvalifikacijska tekmovanja ekip ali posameznikov

Za kvalifikacijska tekmovanja ekip ali posameznikov se štejejo tekmovanja IOSD, na katerih ima reprezentanca ali reprezentanti možnost z enkratnim ali večkratnim nastopom priboriti pogoj za nastop na EP, SP, SI ali Paraolimpijskih igrah.

 

Predlog za udeležbo na kvalifikacijskem tekmovanju poda trener. Predlog mora biti utemeljen s podatki o doseženi kvaliteti kandidatov, možnosti uvrstitve na kvalifikacijskem tekmovanju in ocena za uradno tekmovanje.

Tekmovanje mora biti razpisano ali pod nadzorom  ustrezne mednarodne športne federacije invalidov (IOSD).

 

25. člen

 

Trening tekmovanja v tujini za ekipe ali posameznike

so tista tekmovanja, na katerih sodelujejo reprezentančne ekipe ali posamezniki izključno z namenom treniranja ali preverjanja stanja pripravljenosti..

Reprezentance ali posamezniki lahko nastopijo na 1 (enem) trening tekmovanj letno v tujini:

 

-           če imajo tekmo, navedeno v letnem programu priprav

-           če imajo soglasje KTŠ

 

Tekmovanja v sosednjih državah  in opravljena z avtomobili v enem dnevu se štejejo, glede na  kriterij iz 2. alineje tega člena, kot ½ vrednosti treninga.

 

 

VII.  ZAKLJUČNA DOLOČILA IN PREHODNE DOLOČBE

 

26.člen

 

Ne glede na zgoraj navedena določila so vsi udeleženci programov ZŠIS (tekmovalci, trenerji, vodje, spremljevalci,…) dolžni, da poskušajo  planirane  programe ali njegove dele, izvesti  na najcenejši možni način.

 

27. člen

 

Za tolmačenje teh pravil je pristojna Komisija za tekmovalni šport ZŠIS in UO ZŠIS.

 

28. člen

 

S sprejemom tega pravilnika prenehajo veljati druga določila, sklepi in pravilniki, ki so urejali ta vprašanja.

Štev.: 171/02

                                                                                            Emil Muri

                                                                                          Predsednik ZŠIS

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - Edvard Bogataj

Posodobljeno: 21-05-04.