ŠPORT INVALIDOV

priznanja in nagrade

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave
 

upravljanje

vodstvo - stiki

 

dejavnost

 

komisije

odbori

 

povezovanje

zastopanje

financiranje

 

 

temeljni akti

pravilniki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Email Forum Gbook

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH ZVEZE ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE  

14.09.2001

Zveza za šport invalidov Slovenije           Sprejeto na 3.seji UO 4.11.96

Malenškova 1                           Spremembe sprejete na 21. seji UO 26.6.2001

 
V skladu s 23. členom statuta Zveze za šport invalidov Slovenije je Upravni odbor na svoji  3. seji 4.11.1996 seji dne  sprejel

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH ZVEZE ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se določajo vrste priznanj in nagrad, postopki in pristojnosti za njihovo podeljevanje.

2. člen

Zveza za šport invalidov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZŠIS) podeljuje priznanja za vrhunske športne dosežke in rezultate ter osvojitev medalje na uradnih mednarodnih tekmovanjih, za dolgoletno in uspešno organizacijsko in strokovno delo v športu invalidov, za uspešno izvedbo športno tekmovalne ali množične prireditve, zaključek športne kariere najuspešnejših športnikov, uspešno mednarodno sodelovanje, visok jubilej slovenskih športnikov in športnih delavcev ter organizacij, dolgoletno in pomembno sponzoriranje športa invalidov, zgledno sodelovanje šol, zdravstvenih in drugih institucij, protokolarni obiski visokih funkcionarjev IPC in drugih mednarodnih organizacij za šport invalidov, najvišjih predstavnikov Republike Slovenije in drugih držav, znanih javnih osebnosti, priložnostne akcije ZŠIS.

Za osvojitev medalje na uradnih mednarodnih tekmovanjih ZŠIS podeljuje denarne ali materialne nagrade.

Priznanja in nagrade za vrhunske športne dosežke in osvojene medalje podeljuje ZŠIS le za dosežke na tistih tekmovanjih, ki so zajeta v programu ZŠIS.

3. člen

Za vrhunske športne dosežke v smislu tega pravilnika se smatra visoke uvrstitve na paraolimpijskih igrah, svetovnih igrah gluhih, svetovnih igrah mednarodne specialne olimpiade, šahovski olimpiadi slepih, svetovnih ali evropskih prvenstvih istih skupin.

Za doseženi paraolimpijski ali svetovni rekord pripada športniku posebno priznanje ZŠIS.

4. člen

Priznanja ZŠIS so:

·          naslov častnega člana

·          častna listina

·          plaketa ZŠIS (zlata, srebrna, bronasta)

·          znak ZŠIS (zlati, srebrni, bronasti)

·          naziv športnik, športnica, ekipa leta

2. PRIZNANJA ZŠIS

2.1. Častni član ZŠIS

5. člen

Naziv ČASTNI ČLAN ZŠIS  je najvišje priznanje Zveze za šport invalidov Slovenije.

Naziv ČASTNI ČLAN ZŠIS se lahko podeli znani osebi, ki je s svojim delovanjem ali športnim rezultati bistveno prispevala k razvoju športa invalidov.

Sklep o podelitvi naziva  častnega člana ZŠIS sprejme skupščina na predlog upravnega odbora. V štiriletnem mandatnem obdobju lahko skupščina podeli največ dva naslova častnega člana.

Podelitev naziva častnega člana ZŠIS se opravi na posebno svečan način.

2.2. Častna listina

6. člen

Častna listina ZŠIS se lahko podeli fizični ali pravni osebi, zaslužni za razvoj športa invalidov, za uveljavljanje športa invalidov v Sloveniji in v svetu, za izredno velik materialni prispevek k razvoju športa invalidov. Častna listina se lahko podeli za visok življenjski jubilej vrhunskemu športniku invalidu, športnemu pedagogu, trenerju ali organizatorju za življenjsko delo na področju športa invalidov.

Letno se lahko podelita največ dve častni listini.

Sklep o podelitvi častne listine ZŠIS sprejme upravni odbor na predlog komisije za priznanja, podeli pa se na svečan način.

2.3. Plaketa ZŠIS

7. člen

Plaketa ZŠIS se lahko podeli za dolgoletno strokovno ali organizacijsko delo, za visok življenjski jubilej slovenskih športnikov invalidov, organizatorjev ali športnih organizacij, ob zaključku športne kariere vrhunskih tekmovalcev, za dolgoletno in pomembno sponzoriranje  športa invalidov in v drugih primerih, ki so pomembni za razvoj športa invalidov v Sloveniji.

Plaketa je zlata, srebrna ali bronasta.

Sklep o podelitvi plakete sprejme upravni odbor na predlog komisije za priznanja ZŠIS.

8. člen

Plaketo kot priznanje ZŠIS lahko ob jubileju prejme organizacija ali posameznik, ki je v daljšem časovnem obdobju s svojim delom ali športnimi dosežki pomembno prispeval k razvoju športa invalidov v Sloveniji.


1. Invalidske športne organizacije, invalidske organizacije

- za 20. letnico delovanja - bronasto plaketo  
- za 30. letnico delovanja - srebrno plaketo
- za 40. ali večletnico delovanja - zlato plaketo


2. Posamezniki

a) ob življenjskih jubilejih  
- za 60 letnico - bronasto plaketo
- za 70 letnico - srebrno plaketo
- za 80 letnico - zlato plaketo
b) za delo v športu invalidov
- za 20. letno delo - bronasto plaketo
- za 30. letno delo - srebrno plaketo
- za 40. letno delo - zlato plaketo
c) ob zaključku športne kariere
- za nosilce paraolimpijskih medalj - zlata plaketa  
- za ostale športnike - bronasta plaketa
d) za osvojeno medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih
- za osvojeno medaljo na paraolimpijskih igrah - zlati znak
- za osvojeno medaljo na svetovnih igrah gluhih - zlati znak
- za osvojeno medaljo na šahovski olimpiadi slepih - zlati znak
- za osvojeno medaljo na svetovnem prvenstvu - srebrni znak
- za osvojeno medaljo na svetovnih igrah specialne olimpiade  - bronasti znak
- za osvojeno medaljo na evropskem prvenstvu - bronasti znak

Enako priznanje kot športnik prejme tudi trener ali strokovni team, ki je najbolj zaslužen za dosežek športnika.

Sklep o podelitvi priznanja iz točke sprejme upravni odbor na predlog komisije za priznanja, razen iz točke 2d, ko predlog pripravi komisija za tekmovalni šport.

V primeru, ko je posamezni trener upravičen do priznanja za vrhunske dosežke več športnikov prejme priznanje za najvišje vrednoten dosežek.

3. NAGRADE ZŠIS

9. člen

Športnice, športniki in trenerji lahko prejmejo za vrhunske dosežke v članskih kategorijah denarno nagrado.

Pravico do nagrade izgubi športnica - športnik oziroma trener, ki je sicer dosegel, oziroma je zaslužen za vrhunski športni dosežek, a je zaradi kršenja etičnih ali moralnih norm škodoval ugledu športa v Sloveniji.

10. člen

Sredstva za nagrade za vrhunske športne dosežke zagotavlja ZŠIS iz marketinške dejavnosti in drugih virov.

Višina polne nagrade za zlato medaljo paraompijskih iger oziroma svetovnih iger gluhih in šahovske olimpiade slepih se določi z indeksom 100 in jo določi upravni odbor ZŠIS glede na razpoložljiva sredstva. Višina nagrad se določi z naslednjo preglednico razmerij, pri čemer je izhodišče zlata medalja na paraolimpijskih igrah:

osvojeno mesto  
I. II. III. IV.
Paraolimpijske igre 100 85 70 40
Svetovne igre gluhih 100 85 70 40
Šahovska olimpiada slepih 100 85 70 40

Če športnik na istem tekmovanju osvoji več medalj, prejme nagrado za vsako osvojeno medaljo.

11. člen

V športnih panogah, v katerih so individualna in ekipna prvenstva hkrati, se ustrezna nagrada za individualni dosežek zmanjša za 60 %.      

12. člen

V ekipah, v katerih nastopata dve športnici(ka), se zmanjša nagrada za posameznika iz te ekipe za 40% glede na višino, ki bi jo za tako uvrstitev prejel športnik v posamezni konkurenci.

13. člen

V ekipah, ki štejejo tri ali več športnikov (npr. namizni tenis ekipno, ekipni športi) se zmanjša nagrada posamezniku glede na enako posamično uvrstitev na enakem tekmovanju za 50%.

14. člen

Za dosežen svetovni rekord se izplača nagrada v višini 40 % od zlate medalje paraolimpijskih iger.

14. člen

Trener ali strokovni team, ki je najbolj zaslužen za dosežek športnika, ima v individualnem športu pravico do denarne nagrade v višini 50 % zneska, do katerega je upravičen športnik, v ekipnih športih pa nagrado športnikov povečano za 50%.

15. člen

Pravna podlaga za izplačilo nagrade je uradna rezultatna lista.

Nagrada se izplača do konca koledarskega leta.

4. ŠPORTNIK IN EKIPA LETA

16. člen

ZŠIS letno razglasi športnika, športnico, moško in žensko ekipo leta. Za ta na naziv se upoštevajo vse skupine invalidov enotno.

17. člen

Izbor za nazive iz 16. člena se opravi po naslednjih kriterijih:

·          Najboljša ekipa v moški in ženski konkurenci se razglasi v primeru, da so na uradnih mednarodnih tekmovanjih sodelovale vsaj 2 ekipi. V primeru, da v moški ali ženski konkurenci ni izpolnjen ta pogoj, se moške in ženske ekipe ocenjujejo skupno, vendar le v primeru, da sta na mednarodnih tekmovanjih sodelovali vsaj dve ekipi (reprezentanca, klubska ekipa). Način vrednotenja športnega dosežka upošteva rang tekmovanja (a: paraolimpijske igre, svetovne igre gluhih in šahovska olimpiada slepih; b: svetovno prvenstvo,  c: evropsko prvenstvo in svetovne igre specialne olimpiade ter rang uvrstitve.

·          za razglasitev ekip se upoštevajo uvrstitve, dosežene na uradnih mednarodnih tekmovanjih in sicer uvrstitve v 1/4 rezultatnih list uradnih tekmovanj oziroma največ do 8 mesta. 

·         primeru, da ekipa v moški ali ženski konkurenci osvoji medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih se za izbor ekipe leta upošteva vrsta in nivo tekmovanja ter žlahtnost medalje, ne glede na število ekip iz Slovenije, ki so sodelovale na tekmovanjih. V primeru, da v nobeni konkurenci ni osvojene medalje se upoštevajo kriteriji iz prve alinee tega člena.

18. člen

Za izbor športnika in športnice leta se upošteva rang tekmovanja,  žlahtnost najvišje osvojene medalje posameznih športnikov, številčnost konkurence in dosežen svetovni rekord.

19. člen

Sklep o izboru športnika, športnice in ekipe leta sprejme komisija za tekmovalni šport.

20. člen

Razglasitev športnika leta, ekipe leta ter podelitev drugih priznanj razen denarnih nagrad, se opravi na posebno svečan način, praviloma ob mednarodnem dnevu invalidov (decembra).

21. člen

Upravni odbor sprejme odločitev o višini denarne nagrade iz 10. člena za posamezno leto, najkasneje do 30. marca. 

5.       KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

22. člen

Višino nagrade za leto 1996 sprejme upravni odbor hkrati s sprejemom tega pravilnika.

23.člen

Ta pravilnik je bil sprejet na 3. seji Upravnega odbora Zveza za šport invalidov Slovenije 4.11.1996, uporablja pa se za vrednotenje športnih dosežkov  od  1.1. 1996. Spremembe so bile sprejete na 21. seji Upravnega odbora 26.6.2001, uporabljajo pa se od dneva sprejema.

Ljubljana, 26.6.2001

                                                                                               Predsednik:  

                                                                                        ERNEST JAZBINŠEK  

home

aktualno ZŠIS panoge športniki novosti vsebina
koledarji tekmovanja rezultati sponzorji zgodovina arhiv povezave

 

Copyright (c) 2000 - Edvard Bogataj

Posodobljeno: 21-05-04.